සම්බුදු තෙමඟුල වෙනුවෙන් දින 4ක් සුරාසැල් වසයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

සම්බුදු තෙමඟුල යෙදී ඇති වෙසක් පොහෝ දිනය හේතුවෙන් අනිද්දා (17දා) සිට 20 දා දක්වා දින 4ක් සුරා සැල් වසා තැබිමට සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝග කර තිබේ.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *