ජාතික තව්හීද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන තහනම් කළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ජාතික තව්හිද් ජමාද් (NTJ) සහ ජමාතෙයි මිල්ලතෙ ඊබ‍්‍රහිම් (JMI) සහ සෙයිලානි යන සංවිධාන මෙරට තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *