බලය භාවිත කිරීමට පොලීසියට උපදෙස්

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

දිවයිනේ ප්‍ර දෙශ කිහිපයක ඇතිව තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා බලය භාවිත කරන ලෙසට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් වෙත පොලිස් මූලස්ථානයේ උපදෙස් ලබාදී තිබේ. බලය භාවිත කරමින් සිදුවීම් වැළැක්වීමට උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය උපදෙස් දී ඇත.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *