වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පන්නල පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පන්නල පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇඳිරි නීතිය පැනවූවා. අද සවස 4 සිට හෙට උදෑසන 6 දක්වා මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

මේ වන විට පන්නල නගරයට යාබදව පිහිටා ඇති ඇලබඩගම මුස්ලිම් ගම්මානය ආශ්‍රිතව දැඩි හමුදා ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙන බවද වාර්තා වනවා.

 

නැවත දැනුම් දෙන තුරු වයඹ පළාතටම ඇඳිරි නීතිය

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *