ජනාධිපති එනකල් වැඩ බලන ආරක්ෂක ඇමති රුවන්

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ජනාධිපතිවරයා නැවත දිවයිනට පැමිණෙන තුරු වැඩ බලන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ආරක්ෂක රාජ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *