උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රියක් පීලි පනියි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

දුම්රිය පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී තිබෙ.

යාපනයේ සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ධාවනය වූ දුම්රිය අනුරාධපුර,සාලියපුර ප්‍රදේශයේ දී පීලිපැනීමට ලක්ව ඇති බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේය.

දුම්රියේ එක් මැදිරියක් පීලිපැනීමට ලක්ව ඇති අතර දුම්රිය පීලිගත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

දුම්රිය පීලිපැනීමෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුව නොමැති අතර කඩිනමින් දුම්රිය පීලිගත කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේය.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *